Hot News :

ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลยาง ประชุมพิจารณาโครงการค่าบริการดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามชุดสิทธิประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของผู้สูงอายุในพื้นที่เขตตำบลยาง ให้ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง มีความเป็นอยู่ที่ดี และมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

     วันที่ 14 มิถุนายน 2565 นายสังคม สุทธัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลยาง เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดธิดาผลไม้ งานผลไม้และของดีอำเภอน้ำยืน ประจำปี 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรให้กับเกษตรกรในพื้นที่ และเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอน้ำยืนให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป

     วันที่ 12 มิถุนายน 2565 นายสังคม สุทธัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลยาง เข้าร่วมพิธีเปิดงานผลไม้และของดีอำเภอน้ำยืน ประจำปี 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรให้กับเกษตรกรในพื้นที่ และเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอน้ำยืนให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป

     วันที่ 10 มิถุนายน 2565 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลาขาวร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลยาง ได้มอบวัสดุทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการโครงการส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค Covid-19 ในกลุุ่มเสี่ยง ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลาขาว อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 7 มิถุนายน 2565 ว่าที่ร้อยตรีขรรค์ไชย ทันธิมา ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรวจราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอน้ำยืนทั้ง 8 แห่ง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อติดตามนโยบายเร่งด่วนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกระทรวงมหาดไทย

     วันที่ 3 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลยาง เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

     วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลยาง ประชุมพนักงานประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลยาง โดยมี นายนพเมศฐ์ วุฒิศักดิ์สิริ ท้องถิ่นอำเภอน้ำยืน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้คำปรึกษาหารือการจัดงานผลไม้อำเภอน้ำยืน ประจำปี 2565 และมีข้อราชการต่าง ๆ มอบหมายแนวทางและภารกิจการปฏิบัติงานและกิจกรรมตามอำนาจหน้าที่เพื่อนำมาปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุดต่อหน่วยงานและประชาชนในตำบลยาง

     วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลยาง ร่วมกับผู้นำชุมชน อสม. และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ทำการออกฉีดพ่นหมอกควันยุงลายและแจกทรายอะเบท ให้กับบ้านเรือนประชาชน วัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร้านค้า สถานที่ราชการและเอกชน และสถานที่ต่าง ๆ ในเขตตำบลยาง เพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายที่เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตของประชาชนในตำบลยาง

     วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลยาง จัดทำโครงการฝึกอบรมควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกเชิงรุก ขององค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลยาง เพื่อให้ประชาชนทุกคนในตำบลยางตระหนักถึงภัยร้ายของโรคไข้เลือดออก และการป้องกันกำจัดลูกน้ำยุงลายที่ถูกวิธี สามารถลดอัตราผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกให้หมดไป

     วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายสังคม สุทธัง องค์การบริหารส่วนตำบลยาง จัดทำโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" องค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ณ วัดป่าจันทรังษี วัดบ้านปลาขาว ตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อสภาบันพระมหากษัตริย์ ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ในตำบลยางเพื่อเป้นการเพิ่มพื้นที่ป่าและและสภาพแวดล้อมในตำบลยางให้มากขึ้น

     วันที่ 11,12,17 พฤษภาคม 2565 นายสังคม สุทธัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง และคณะกรรมการ ได้ทำการออกตรวจนิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลยาง ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางกลาง, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนป่าเลา, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคู, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าจันทรังษี, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลยาง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตาบุญ เพื่อเป็นการตรวจนิเทศในด้านการ่จัดการเรียนการสอนต่าง ๆ และเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

     วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 สภาเด็กและเยาวชนตำบลยาง ได้จัดกิจกรรม "โครงการจิดอาสาสภาเด็กและเยาวชนตำบลยาง สร้างสนามเด็กเล่น BBL ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางกลาง ตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้สามารถของเด็กและเยาวชนตำบลยาง ให้มีความคิดสร้างสรรค์และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน เป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้ เพื่อใช้สำหรับพัฒนาการเรียนการสอนให้กับเด็กและเยาวชนของตำบลยาง

     วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลยาง ได้มอบหมายให้ สิบเอกผดุงศักดิ์ สรแสง ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน, นายนิยม สาระปัญญา ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข, นายวรวิทย์ เสริมทองหลาง ตำแหน่งจ้างเหมาบริการแม่บ้าน ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคโควิด-19 ให้กับบ้านที่อยู่อาศัยของผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 และกักตัวจนครบกำหนด 10 วัน ในเขตตำบลยาง เพื่อฆ่าและทำลายเชื้อให้หมดไป และสร้างความมั่นใจให้กับบ้านเรือนที่อยุ่ใกล้เคียงที่เชื้อโรคจะไม่กลับมาแพร่ระบาดอีก

     วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 นายสังคม สุทธัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เข้าร่วมกิจกรรม Kick off และตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม, พลัง(บวร), จิตอาสาพัฒนาวัดและชุมชนและกิจกรรม 1 ตำบล 1 วัด ผลิตคลังยา คลังอาหาร โดยมีท่านวิทยา มุลน้อยสุ นายอำเภอน้ำยืน เป็นประธานในพิธี ณ วัดบ้านหนองคู ตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสืบทอดพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองและเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีในชุมชนบ้านหนองคู ซึ่งเป็นหมู่บ้านต้นแบบรักษาศีลห้าตังอย่าง และร่วมทำกิจกรรม Kick off จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ทำความสะอาดวัดและชุมชน ปลูกพืชผักสมุนไพร และสวนครัวเพื่อเป็นคลังยาและมีความมั่นคงทางอาหารที่ยังยืนในชุมชน

     วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 นายสังคม สุทธัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เข้าร่วมประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลยาง 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อกำหนดโครงการที่จะดำเนินการในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2570 ในเขตตำบลยาง รับทราบปัญหา ความต้องการของประ่ชาชนในพื้นที่ เพื่อนำมาพัฒนาให้มีความเป็นอยู่ที่ดี สะดวก สบาย และแก้ไขความเดือดร้อนของประชาขนอย่างยั่งยืน

     วันที่ 11 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลยาง ได้จัดตั้งจุดตรวจรอง/ด่านตรวจในชุมชน จำนวน 3 จุด ได้แก่ 1.จุดตรวจรองบริเวณสามแยกทางเข้าชุมชนปลาขาว 2.ด่านชุมชนบ้านยางกลาง ม.1 และ 3.ด่านชุมชนบ้านปลาขาว ม.3 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565 เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 และเพื่อบริการประชาชนที่เดินทางในเทศกาลสงกรานต์และสัญจรไปมา ให้มีความสะดวก คล่องตัว ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและลดการเกิดอุบัติเหตุ

     วันที่ 6 เมษายน 2565 นายสังคม สุทธัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลาขาว โรงเรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม.ทุกภาคส่วน เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับมาตรการดูแลรักษาโรคโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลยาง ที่กำลังแพร่ระบาดหนักอยู่ในขณะนี้ ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว ต.ยาง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

     วันที่ 6 เมษายน 2565 นายสังคม สุทธัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง พร้อมด้วยพนักงานและเจ้าหน้าที่ของ อบต.ยาง เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ " วันที่ 6 เมษายน 2565 ณ หอประชุมอำเภอน้ำยืน อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

     วันที่ 5 เมษายน 2565 งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลยาง โดยนายนิยม สาระปัญญา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ของ อบต.ยาง ออกบริการรับเก็บขนขยะอันตราย เช่น หลอดไฟฟ้า แบตเตอรี่ กระป๋องสเปรย์ เพื่อรวบรวมและนำส่งจังหวัดทุก ๆ 6 เดือน โดยมีจุดรับขยะอันตราย 2 จุด คือ ที่ศาลาประชาคมแต่ละหมู่บ้าน และที่ทำการ อบต.ยาง ขอร่วมเชิญชวนประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลยางช่วยกันรักษ์โลก นำขยะอันตรายมารวบรวมเพื่อนำไปสู่กระบวนการกำจัดที่ถูกวิธีต่อไป

     วันที่ 4 เมษายน 2565 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลยาง ได้จัดโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2565 โดยวันที่ 4 เม.ย.65 มีเจ้าหน้าที่ของ อบต.ยาง ออกรับชำระภาษีดังนี้ 1.น.ส.วิภาพร ศรีสุข เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน 2.น.ส.สุพัตรา ชัยมูล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 3.น.ส.รุ่งอรุณ อัจฉฤกษ์ จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ธุรการ ออกรับชำระภาษีในพื้นที่บ้านบูรพา ม.5 ต.ยาง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี และจะออกจนครบทุกหมู่บ้านในเขตตำบลยาง ตามตารางประกาศ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายให้ดียิ่งขึ้น เป็นการออกบริการแบบสัญจรให้กับประชาชนที่มีที่ดินในเขตตำบลยางได้ชำระภาษีที่สะดวก รวดเร็ว ลดการเดินทางและลดความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มากยิ่งขึ้น

เริ่มต้นก่อนหน้า123ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 3

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ