สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง อบต.
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยาง ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2564

     ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2564 (รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย) และประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยาง ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2564 (รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย)

[ 06-10-2564 ] Hits:18

องค์การบริหารส่วนตำบลยางจัดการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 และแสดงความยินดีในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ

     วันนี้ (27 ก.ย. 2564 ) องค์การบริหารส่วนตำบลยางจัดการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 และในโอกาศนี้ นายสังคม สุทธัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลยาง ได้ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกให้กับคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 30 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลยาง ขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาทุกท่านที่ได้พัฒนาท้องถิ่นในทุกด้านให้มีความเจริญรุ่งเรืองและทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในตำบลยางมีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

[ 27-09-2564 ] Hits:17

สรุปข่าวกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

     สรุปข่าวกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

[ 14-09-2564 ] Hits:22

วันนี้ (24 ส.ค. 64) องค์การบริหารส่วนตำบลยาง ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กประถมวัยแห่งชาติ ระดับอำเภอ

     วันนี้ (24 ส.ค. 64) นายสังคม สุทธัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลยาง คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และส่วนราชการทุกภาคส่วน ได้ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ระดับอำเภอ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนป่าเลา ตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยแห่งชาติ

[ 24-08-2564 ] Hits:35

 1. งานการเงินการคลัง
 2. จัดซื้อจัดจ้าง
 3. ราคากลาง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ