Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง อบต.
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผุ้สูงอายุตำบลยาง ประชุมพิจารณาค่าตอบแทน CG ประจำปี 2565

     วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลยาง ประชุมพิจารณาโครงการค่าบริการดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามชุดสิทธิประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของผู้สูงอายุในพื้นที่เขตตำบลยาง ให้ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง มีความเป็นอยู่ที่ดี และมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

[ 23-06-2565 ] Hits:14

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 นายสังคม สุทธัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดธิดาผลไม้ งานผลไม้และของดีอำเภอน้ำยืนประจำปี 2565

     วันที่ 14 มิถุนายน 2565 นายสังคม สุทธัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลยาง เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดธิดาผลไม้ งานผลไม้และของดีอำเภอน้ำยืน ประจำปี 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรให้กับเกษตรกรในพื้นที่ และเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอน้ำยืนให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป

[ 14-06-2565 ] Hits:23

วันที่ 12 มิถุนายน 2565 นายสังคม สุทธัง นายกองค์การบริหารและเจ้าหน้าที่ อบต.ยาง เข้าร่วมพิธีเปิดงานผลไม้อำเภอน้ำยืน ประจำปี 2565

     วันที่ 12 มิถุนายน 2565 นายสังคม สุทธัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยาง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลยาง เข้าร่วมพิธีเปิดงานผลไม้และของดีอำเภอน้ำยืน ประจำปี 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรให้กับเกษตรกรในพื้นที่ และเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอน้ำยืนให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป

[ 12-06-2565 ] Hits:19

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลาขาวร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลยาง มอบวัสดุทางการแพทย์ป้องกันโควิด-19

     วันที่ 10 มิถุนายน 2565 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลาขาวร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลยาง ได้มอบวัสดุทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการโครงการส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค Covid-19 ในกลุุ่มเสี่ยง ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลาขาว อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

[ 10-06-2565 ] Hits:26

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ