สภาพทั่วไป

      องค์การบริหารส่วนตำบลยางเป็น 1 ใน 7 องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนตำบลยาง ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอน้ำยืน ประมาณ 20 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 96 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตพื้นที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ดังนี้

เนื้อที่

      องค์การบริหารส่วนตำบลยาง มีเนื้อที่ประมาณ 65 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 40,525 ไร่

อาณาเขต

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีแนวเขตที่เริ่มต้นจาก ลำห้วยซอมถึงลำห้วยพันแก้ว
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากห้วยพันแก้วไปทาง ทิศตะวันออกติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก กิ่งอำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี ลำห้วยฝั่งแดงเป็นแนวกั้น

ลักษณะภูมิประเทศ

      ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลยาง มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มสลับกับเนินเตี้ย ๆ เหมาะแก่การปลูกข้าว พืชสวนและพืชไร่ มีลำห้วยหลายสายมีป่าไม้ขึ้นอยู่ตามแนวลำห้วยพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ทำการเกษตร ประมาณ 80 % ส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่สำหรับอยู่อาศัย และพื้นที่ป่า

การปกครอง

      จำนวนหมู่บ้าน 13 หมู่บ้าน ได้แก่

 • หมู่ที่ 1 บ้านยางกลาง ผู้ใหญ่บ้านคือ นายพงษ์ พรมกอง
 • หมู่ที่ 2 บ้านโนนขาวสะอาด กำนันตำบลยางคือ นายสุรพงษ์ กาญจนพัฒน์
 • หมู่ที่ 3 บ้านปลาขาว ผู้ใหญ่บ้านคือ นายอุทัย แสงหิรัญ
 • หมู่ที่ 4 บ้านหนองคู ผู้ใหญ่บ้านคือ นายประเสริฐ บุตตะแสง
 • หมู่ที่ 5 บ้านบูรพา ผู้ใหญ่บ้านคือ นายวัฒธนไทรย์ สุธา
 • หมู่ที่ 6 บ้านโนนป่าเลา ผู้ใหญ่บ้านคือ นายสมพร ศรีนวล
 • หมู่ที่ 7 บ้านศรีอุดร ผู้ใหญ่บ้านคือ นายอำคา ชาดา
 • หมู่ที่ 8 บ้านเนินงาม ผู้ใหญ่บ้านคือ นายพรมมา สัจธรรม
 • หมู่ที่ 9 บ้านหนองตาบุญ ผู้ใหญ่บ้านคือ นายเดช จันทสิงห์
 • หมู่ที่ 10 บ้านปลาขาวใน ผู้ใหญ่บ้านคือ นายสุวรรณ ศรีถาการ
 • หมู่ที่ 11 บ้านโนนเรืองศรี ผู้ใหญ่บ้านคือ นายประคอง บรรจง
 • หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งพัฒนา ผู้ใหญ่บ้านคือ นายสุพจน์ กาญจนพัฒน์
 • หมู่ที่ 13 บ้านปลาขาวใหม่ ผู้ใหญ่บ้านคือ นายสมศักดิ์ สุโกฐษ์

ประชากร

 1. จำนวนประชากรทั้งสิ้น 7,344 คน แยกเป็นชาย 3,720 คน หญิง 3,624 คน
 2. จำนวนครัวเรือน 1,941 ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 131.49 คน / ตารางกิโลเมตร
 3. จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 5,392 คน ( ข้อมูล เมื่อ 1 มกราคม 2556 ) แยกเป็นชาย จำนวน 2,705 คน , หญิง จำนวน 2,687 คน

การศาสนา

 1. วัดบ้านยางกลาง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 ตำบลยาง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
 2. วัดป่าบ้านยางกลาง ตั้งอยู่ที่หมู่ที 1 ตำบลยาง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
 3. วัดป่าจันทรังษี ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 11 ตำบลยาง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
 4. วัดบ้านปลาขาว ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 3 ตำบลยาง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
 5. วัดบ้านหนองคู ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 4 ตำบลยาง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
 6. วัดบ้านโนนป่าเลา ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 6 ตำบลยาง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
 7. ที่พักสงฆ์บ้านเนินงาม ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลยาง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี
 8. ที่พักสงฆ์บ้านหนองตาบุญ ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลยาง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ